Carrassera de Cortàs

Caminar pel bosc és també una manera de conèixer el patrimoni.

Una carrassera és un camí especialitzat en baixar feixos de llenya (carrassos)

Carrassera

Els camins moderns tendeixen a seguir camins més antics, doncs l’habitual és que el camí tradicional faci el recorregut més accessible i còmode.

Aquest és el cas de la carrassera de Cortàs, on la pista actual segueix el mateix traçat que l’antiga carrassera: de vegades paral.lelament, d’altres creuant-la, o d’altres sobreposant-s’hi.

Foto carrassera

Des de l’Associació de Veïns estem senyalitzant els camins al voltant d’Éller recuperant la toponima, perquè tots els qui hi passem poguem gaudir d’aquest patrimoni.

 

 

 

 

 

 

N

Nova senyalització de camins al voltant d’Éller

Si passegeu pels voltants d’Éller veureu cartells grocs penjats a les cruïlles, com aquests:

Estem seguint el Manual de senyalització de camins per a la mobilitat no motoritzada de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

És un document molt extens on es parla del tema viari no motoritzat, fet per persones expertes en la matèria. També parla dels grups que, com nosaltres, estan treballant des del voluntariat.

De moment, hem començat amb una zona delimitada al voltant d’Éller:

Si esteu interessats en sumar-vos a l’iniciativa per completar les senyalitzacions a Éller o a les poblacions veïnes, podeu contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari i us respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Manuscrit 4

Text original en llatí

UNiversis, & fingulis hujusmodi seriem visuris, lecturis,

paritèrque audituris: Attestor, indubiamque fidem facio:

Ego Bernardus Ribera Presbyter, & Infirmarius

major Hofpitalis Generalis S. Crucis Civitatis Barcinonenfis,

eoque nomine regens omnes Infirmariae praedicti Hospitalis Li-

bros, in quibus defcribuntur Nomina, & Cognomina Infirmo-

rum dictum Hofpitale ingredientium, quòd in quodain (ex su-

pradictis Libris) Libro, vugo dicto: Llibre dels Paÿsans

in Archivo praedictae Infirmariae fideliter custodito, inter alias

complurimas partitas in praefato Libro continuatas, in fol. 75

invenitur partita quaedam tenoris fequentis: Franco estez

noÿ fill de Genós ÿ de Theresa

natural de Barcelona entrà lo dia dotz

ze de setembre de mil set cents setanta

ÿ vuit; ÿ morí lo dia tretza del mateix mes

ÿ any.

In quorurn fidem, atque praemissorum testimonium, & ut, tàm

in, quàm extra Judicium, plena adhibeatur fides, Ego fuprà me-

moratus hic me fubscribo, die 23 menfis Januaris, anno

salutis milesimo septingentesimo Octogesimo tensio.

folitum dicti Hospitalis appono Sigillum.

Bernardus Ribera


Text en català

Tots i cada sèrie d’aquest tipus de lectura, i en la mateixa audiència: dono fe, lliure de tot dubte:

Jo Bernard Ribera Sacerdot i Infermer major de l’Hospital General de la Santa Creu de la ciutat de Barcelona, i regent dels llibres de la infermeria de l’esmentat Hospital, en el qual es descriuen els noms i cognoms dels malalts de l’hospital, i així es va traslladar (del llibre abans esmentat) llibre comunament anomenat: Llibre dels Paÿsans

conservat fidelment a l’Arxiu de l’abans esmentada infermeria, entre altres apunts del llibre esmentat, al fol. 75 s’assigna la informació següent:

Franco estez, noÿ fill de Genós ÿ de Theresa, natural de Barcelona entrà lo dia dotze de setembre de mil set cents setanta ÿ vuit; ÿ morí lo dia tretza del mateix mes ÿ any.

Les ordres amb fe i testimoni de l’anterior, y que, amb i sense judici, ocupada plena fe de que he esmentat anteriorment és que subscric, el 23 de gener de l’any mil·lèsim de salut cent vuitanta tercer.

Poso el segell usual de l’hospital

Bernard Ribera

Manuscrit 3

Manuscrit 3 (22 de setembre de 1717)

Acta de venda d’una casa i era a la localitat d’Èller, tracte ja tancat entre Pere Mitjavila, el venedor, i Esteve Borgulat, el comprador, però en no haver-se posat per escrit i sent difunt en Pere Mitjavila, es va posar el tracte per escrit amb l’hereu d’aquest, Ignasi Vila Rasa, amb tota la informació pertinent.

– Primera plana –

Vuy, als 22 dies del mes de setembre1

del any 1717, en loch de Eller, Terra de

Cerdanya, bisbat de Urgell, etc.

Lo honorable2 Ignaci Vila Rasa de la vila

de Bellver, y Francesca3, conjuges, com

a propietària, y Ignaci com usu-

fructuari, que anit ser post mortem

de Pere Mitjavila qui vuy dia es

amen, es tocat son judici. Y troban-

se ells en aver de governar los bens de

dit Pere Mitjavila, cunyat y germà

respective etc. , firman acta de tota

venda, eo a totas passadas *per ells y los seus successor perpetuament*4 de aquella

casa y puesto de Era tot disruhit5 pe-

ro si troba los funaments, a favor

de Esteve Borgulat del lloch de Eller

y als seus etc. y a a·qui ell voldrà perpe-

tuament, eo a totas passades *salvat lo domini al sr. a qui espeita*6. La qual

casa y Era tot disruhit affronta

de solyxent ab la Rectoria camí al

Mitg, a mitg dia ab casa de Llaudó

carrer al Mitg, a ponent ab casa

de dits venedors carrer al mitg

y a tremontana, ab lo camí, y lo

sementiri de la Iglèsia de Sta. Eulàlia

de dit lloch de Eller. Y dits venedors se

– Segona plana –

se7 venen del puesto des de la Terra

fins al Coel, ab totas las entradas y

aixides de dit puesto, y que puga cons-

truhir y rehedificar, tant en obres ne-

cessaries com voluntàries a totas sas li-

bres voluntats y dels seus etc. Lo qual pues-

to és de pertinències de la heretat y Bery

de dit Pere Mitjavila de dit lloch de Eller

y lo possohia per sos legítims títols etc.

Y dit Pere Mitjavila anys passats avia

venut dit puesto al dit Esteve Borgulat,

y no avian fet acta algu, y per ço

se li fa vuydia lo present8 acta per ser

la massissa veritat del fet. Y lo preu

preu de dita venda és sinquanta

ducats de plata valent quiscunt du-

cat dotza rals de plata y lo ral trentady

dines Rardos. La qual venda fan del

millor modo y manera que entendre

y dir se puga, reservant emparo sem-

pre lo domini al senyor9 a qui expecta

franca, y quitia de census y censals.

Reservant emparo de vessi y los seus

quinsa rals de plat,a quiscunt any pa-

gadors, lo dia ho ferta de St. Miquel de

setembre10 fins lo dia que dit Borgulat

o los seus ajan quitat eo pagat als dits ve11

– Tercera plana –

venedors o als seus la suma de vint

y sinch ducats de plata de dita mo-

neda; y los altres vinty sinch ducats

anys ha los té pagats y rebuts lo dit

Pere Mitjavila, hereter y amo de dits

bens. Ab pacta que si y avia fores capis dit

Borgulat los deu pagar al senyor per son lluisme

del qual per lo anys ha quente actual posse-

ció dit Borgulat, y que en ella sia mantin-

gut y ferne a sas libres voluntats. Y dits

venedors li estan a Euictio en tot cas

ab obligació dels bens de dita masada de

dit Pere Mitjavila per fer-li tenir y valer la

dita venda. Y dit compador obliga tam-

bé tots dos bens per pagar los 19 rals plata

cada any fins aja quitat. Et ieo etc. renu-

nciando etc. achd etc. et cum Juramento

[…]12

[…] ab altre instrument lo mateix dia y

any los dits venedors firman Appa

al dit comprador dels sinquanta ducats

plata, que són los preu de dita venda de

casa y Era disruhit ab lo pacta que dega

pagar los 19 rals plata cada any fins

aja quitat etc. Et ideo redo etc. achd etc. et cum-

puxo etc. Telles sunt Franciscus13 Ribot aglo

loci de Eller, et Raphael Comas del

tronko loci del Martinet de Montella

et Ego Hyacinthus Llumeneres ats saldevi-

la plov. Et por dich loci de Eller […].

– Quarta plana –

Acta de tota venda eo a

totas passadas de la casa y

Era devant la casa del

Mitjavila, firmat per

Jonaci Vila Rasa y Francesca,

Cònjuges, a favor de

Esteve Borgulat y los seus.

1717

Preu: 50 ducats de plata.

 • 1. Abreujat a l’original (7bre.).
 • 2. Abreujat a l’original (Hor).
 • 3. Abreujat a l’original (Franca).
 • 4. El petit fragment senyalat es trobava a una banda del text original, marcat per una creu.
 • 5. Derruït.
 • 6. El petit fragment senyalat es trobava a una banda del text original, marcat per una creu i un punt.
 • 7. Es repeteix ‘’se’’, error probablement produït pel canvi de pàgina.
 • 8. Abreujat a l’original (pent.)
 • 9. Abreujat a l’original (sr.)
 • 10. 29 de setembre.
 • 11. Comença la paraula, però amb el canvi de pàgina la torna a començar a la següent plana.
 • 12. Fórmula protocol·lària en llatí.
 • 13. Abreujat a l’original (Francus).

Manuscrit 2

Manuscrit 2 (24 d’octubre de 1735)

En aquest document se’ns parla de com Jaume Tozet ha de pagar la dot de Maria Tozet, consistent en productes amb un valor de quaranta-tres ducats de plata.

– Primera plana –

Die vigesima quarta mensis octobris

anno a N. Ate. Domini millessimo sep-

tingentesimo trigessimo quinto, in loco

de Ella, Terrae Ceritanie Dioceses1 Vrgell.2

Lo honorable3 Joan Espanyo, Pagès del lloch de Orden

y Talltendre, fa y firma appoca de rebda, a

favor de Maria Espanyo, muller sua, relicta

del go. Jaume Tozet de Valliella, de la suma

y quantitat de quaranta-tres ducats moneda de

plata, ab mercadares bones y rebadores, y estas

són per lo adot4 que aporta dita Maria Tozet,

y vuy die Espanyo, a mans y poder de son ma-

rit Joan Espanyo, com consta ab capítols

matrimonials fets entre Jaume Tozet q.[…]

y Maria Tozet tunch: y promet dit Joan Espa

nyo en cas de restitució, que Déu no vulla, tor-

nar lo sobredita quantitat, ab dines ho5 mar-

cadaries bonas y rebadoras, ab obligatio de

tots sos bens llargamenth. Dits cón-

juges Joan y Maria Espanyons l’eretan

los fills per fills, y las filles per filles, a, […], prà-

tica de Cerdanya. etc. ab Juramen llargame

mente.6

Testimonis són Jaume Llaudó, del

lloch de Ella, y Cosma Caselles, moli-

ner de dit lloch de Ella, y de mi, Hija-

cinto Llumeneres y Soldecila, pbras y

Rector de dit lloch de Ella vt Nottd

in dicta Parroquia. Etc.

– Segona plana –

Àppocha7 firmada per

Joan Espanyo de Orden

a favor de Maria Espa-

nyo, muller sua, de 43

ducats moneda de plata

de adot etc. Any 1735.

 • 1. A l’original abreujat (Dio[…])
 • 2. L’encapçalament és la data en llatí: Dia 24 d’octubre de l’any del senyor 1735, al lloc d’Èller, Terra de la Cerdanya, diòcesis d’Urgell.
 • 3. Abreujat a l’original (Hor.)
 • 4. Fa referència a la dot.
 • 5. O.
 • 6. Fórmula protocol·lària en llatí.
 • 7. Document en el qual el creditor declara que el deutor ha pagat la quantitat deguda.

Fonaments

El poble no són només uns edificis, sinó les persones que hi han viscut i l’han bastit. I a poc a poc, amb documents antics, hom pot anar copsant qui eren i què feien els antics habitants d’Éller.

Comença la sèrie amb un manuscrit de 1720 i la seva transcripció.

Manuscrit 1 (1 de novembre de 1720)

En aquest document es posa per escrit el pagament de vuit escuts i sis rals de plata que realitza Jaume Llaudó a Pere Ribot en motiu de ‘’los mals y tacses del Comu de las Terras’’ que s’ha de pagar.

– Primera plana –

Vuy1, als 1 de novembre2 de 1720 en lo lloch de Ellar

fa3 fe jurada Francesc4 Ribot, Corregidor de Ellar, Pere

Ravellat, cònsul tunch5, y Pere Ribot, com Jaume

Llaudó hereter (tots de Ellar) ha donat y tornat a

Pere Ribot vuit escuts y sis rals, tot plata, los qua

ls, lo dit Pere Ribot havia posats sobre un prat dit del

Areny per pagar los mals y tacses del Comu de las Ter-

ras de Ventura Llaudó, y com lo prat sie6 de per-

tinencies de casa dit Jaume Llaudó. Por_çó7 dit Llaudó

ha tornat los dinés a dit Ribot y se deté lo dit prat

fins li auran tornat la dita quantitat, y si

a cas la dita8 Ventura Llaudó li sercas qüestió

sobre dit prat, en tal cas los sobredits chalendats9,

en nom del comú, li faran tenir valer lo

tracta y tornar los dinés etc. per aver servit per

mals de las terras de dita Ventura Llaudó. Ve et

Ideo etc. altum etc. et ud iuramento omnium etc.10

Testimonis son Francesc Sirvent y Ramon

Borgulat, los dos de dit lloch de Ellar, y de

mi, Hyacintho Llumeneres y Soldevila pre y

Ror de Ellar com a Nottd.

– Segona plana –

Prat del Areny

 • 1. Avui.
 • 2. Abreujat a l’original (9bre).
 • 3. Hi apareix un símbol similar a una T.
 • 4. Abreujat a l’original (Franco).
 • 5. D’aquell moment.
 • 6. Siga.
 • 7. Per això.
 • 8. Ventura sol ser un nom masculí a la Cerdanya, però curiosament es dona un tracte femení a aquesta persona. Podria referir-se tant a un home com a una dona.
 • 9. Les persones esmentades.

L’orquestrina Trama a la Festa Major d’Éller

Aquest cap de setmana Éller ha estat de Festa Major.

Com cada any, el grup Jovenívols ha amenitzat la festa amb els seus jocs, per a grans i per a petits.  Tot i la calor, la plaça de la font s’ha omplert de taules, jocs i gent de totes les edats amb ganes de conèixer jocs nous i compartir una bona estona.

IMG_20190622_191846.jpg

Mentre tant, els veïns i veïnes han començat a preparar el foc per tenir-ho tot a punt per la botifarrada popular.

I al vespre, l’Orquestrina Trama ha amenitzat la festa amb un fantàstic concert!

IMG_20190622_233707Visca Éller i visca la festa major!